Skolotājiem

Bērnu mutes dobuma un zobu veselības kampaņas „Man ir tīri zobi” ietvaros ir izstrādāts metodiskais materiāls sākumskolas 1.–2. klašu pedagogiem un pirmsskolas izglītības iestāžu audzinātājiem, aicinot mācībspēkus ikdienas darbā biežāk iekļaut tēmas par bērnu mutes dobuma un zobu veselības profilaksi. Metodiskais materiāls ietver informāciju ar 6 nodarbību aprakstiem, ko papildina vizuāli uzskates materiāli. Metodiskais materiāls var kalpot kā palīglīdzeklis pedagogiem, lai mācību procesā ar pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem un vispārējās izglītības iestāžu 1. un 2. klases skolēniem integrētu tēmu par bērnu mutes dobuma un zobu veselību.

Metodiskais materiāls skolotājiem